Možnosti příspěvků na pomůcky 2012

Sestřich besedy s pracovníkem magistrátu na téma pomůcky.
Na pořízení kompenzační pomůcky v ceně nižší než 24 tisíc Kč se příspěvek na pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem se společně posuzovanými osobami nižší než 8násobek životního minima (3140,- kč) jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob
například (Pokud spolu žijí dvě zletilé osoby, pak se pro výpočet jejich životního minima sčítají částky 3140 a 2830, společně 5970 Kč, pak osminásobek jejich životního minima činí 47760 Kč).
Pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let, je životní minimum 1740
6 až 15 let 2140
15 až 26 let (nezaopatřené) 2450
Příspěvek na péči se do příjmu nepočítá.
Výše příspěvku na pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky (až 12 měsíců zpětně), nejméně však 1 tisíc Kč.
Žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé pomůcky v ceně do 24 00 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima.
Výše příspěvku na pořízení pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 tisíc Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky.
Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka úřadu práce určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však 1 tisíc Kč.
Příspěvek je nutné využít do 3 měsíců od data přiznání.

|Seznam uvedených pomůcek:
kalkulátor s hlasovým výstupem,
digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,
digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
speciální programové vybavení pro zrakově postižené.
(Již se neposkytuje příspěvek na zaškolení.(
vodicí pes,
slepecký psací stroj,
DYMO kleště,
elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
indikátor barev pro nevidomé,
měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,
braillský displej pro nevidomé,
tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.
diktafon.
kamerová zvětšovací lupa,
digitální zvětšovací lupa.
Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Maximální výše příspěvku na pomůcku činí 350 000 Kč.
Součet vyplacených příspěvků na pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 tisíc Kč.
Povinnost vrátit příspěvek na pomůcku
Osoba, které byl vyplacen příspěvek na pomůcku, je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže:
Nepoužila příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP na pořízení pomůcky.
Nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP.
V období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku pozbyla vlastnické právo kpomůcce.
V období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku přestala pomůcku užívat.
Použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání nebo se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Osoba není povinna vyplacený příspěvek na pomůcku nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže:
V období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho vyplacení přestala užívat pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu.
byl vyplacen příspěvek na pořízení vodícího psa a pes v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce.

Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč.
Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na pomůcku nebo jeho poměrnou část.

Textová ukázka žádosti na pomůcku.
Zákony pro lidi.

Zpět na úvodní stránku.